ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ อ่างเก็บน้ำสวนผัก
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโนนสูง
  ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน้ำสวนผัก
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-08-11
  วันที่สำรวจ : 2022-08-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล โนนสูง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กัลปพฤกษ์ 13 0.1548 0.00
อินทนิล 12 0.1798 0.00
เสลา 10 0.1333 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 6 0.0616 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
24 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา (38,930 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.53
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th