ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ หนองพี่หนองน้อง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโคกสูง
  ชื่อโครงการ : หนองพี่หนองน้อง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล หนองเม็ก อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล โคกสูง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
67 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา (107,825 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th