ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ตลาดน้ำบ้านปากพล
  หน่วยงาน : อบต.นาปะขอ
  ชื่อโครงการ : ตลาดน้ำบ้านปากพล
  วันที่ปลูก : 2015-12-05
  วันที่สำรวจ : 2023-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล นาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล นาปะขอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จิก 14 1.9385 0.00
จิกน้ำ 12 2.8360 0.00
แคนา 10 6.0494 0.00
สัก 9 0.6463 0.00
มะม่วง 6 0.6147 0.00
สะเดาเทียม 6 2.2747 0.00
ไทร 3 2.8834 0.00
ประดู่ 2 1.3335 0.00
มะขาม 2 0.2869 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 2 0.3532 0.00
ปาล์มน้ำมัน 2 0.4273 0.00
กระท้อน 1 0.1451 0.00
ไกร 1 0.4808 0.00
หว้า 1 0.1402 0.00
โพธิ์ 1 0.0241 0.00
มะพร้าว 1 0.2523 0.00
มะเม่าขน 1 0.8657 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา (972 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
21.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th