ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 8
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 8
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สุพรรณิการ์ 25 0.7836 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 15 20.7818 0.00
นนทรี 6 11.3693 0.00
กระถินณรงค์ 5 6.5257 0.00
พุด 5 0.0000 0.00
ลีลาวดี 2 0.0000 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.5177 0.00
มะพร้าว 1 1.0789 0.00
งิ้ว 1 1.4176 0.00
ประดู่บ้าน 1 7.8189 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา (3,474 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
50.29
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th