ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 15
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 15
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กล้วย 28 7.6052 0.00
สนประดิพัทธ์ 6 0.7596 0.00
หูกระจง 3 2.1327 0.00
กระถินณรงค์ 3 5.7867 0.00
ราชพฤกษ์ 3 1.0395 0.00
ปาล์มขวด 3 3.5985 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 2.1593 0.00
สัก 2 0.5566 0.00
พญาสัตบรรณ 2 1.4181 0.00
ชิงชัน 1 2.9026 0.00
พิกุล 1 0.0522 0.00
ปีบทอง 1 0.0434 0.00
มันปู 1 0.0776 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา (2,121 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
28.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th