ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 3
  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 3
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 49 17.0015 0.00
ยางนา 25 13.0188 0.00
เสลา 10 5.2723 0.00
ราชพฤกษ์ 10 7.5240 0.00
หมากนวล 9 2.1087 0.00
สัก 5 1.2404 0.00
มะฮอกกานีใบใหญ่ 5 3.6675 0.00
พญาสัตบรรณ 4 8.3612 0.00
รำเพย 4 0.8732 0.00
มะฮอกกานีใบเล็ก 3 8.9151 0.00
มะขวิด 3 0.9396 0.00
หว้า 2 1.1343 0.00
ปาล์มน้ำมัน 2 4.4424 0.00
กระถิน 2 0.1271 0.00
สะเดา 2 1.6522 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 0.9895 0.00
แคนา 2 4.8477 0.00
ประดู่ 2 2.7731 0.00
เต่าร้าง 2 0.1440 0.00
อินทนิล 2 0.1211 0.00
นนทรี 1 1.1531 0.00
สมอพิเภก 1 0.2547 0.00
พะยูง 1 0.5149 0.00
มะม่วง 1 0.0226 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.8148 0.00
มะเม่าดง 1 0.0559 0.00
จามจุรี 1 0.8671 0.00
งิ้ว 1 0.0628 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.8407 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา (3,069 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
89.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th