ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
  ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-07-13
  วันที่สำรวจ : 2023-07-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ 12 ตำบล หนองไผ่ อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะขาม 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (40,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th