ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง (แปลงที่ 5)
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง (แปลงที่ 5)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2015-07-20
  วันที่สำรวจ : 2023-07-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล กระสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กาฬพฤกษ์ 60 10.4338 0.00
ราชพฤกษ์ 49 10.2800 0.00
เสลา 39 0.0173 0.00
ทองอุไร 25 0.2741 0.00
กัลปพฤกษ์ 11 0.0236 0.00
ทองกวาว 5 1.4908 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา (5,888 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
22.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th