ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนอัศวมิตร
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนอัศวมิตร
  วันที่ปลูก : 2020-01-27
  วันที่สำรวจ : 2020-01-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 10 3.0088 0.00
พิกุล 7 0.4072 0.00
ตะแบก 5 1.1314 0.00
จำปี 1 0.2391 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.9441 0.00
มะขาม 1 0.0604 0.00
ขนุน 1 0.0780 0.00
มะยม 1 0.0871 0.00
แคนา 1 0.2341 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา (13,560 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
6.19
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th