ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สนามกีฬา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สนามกีฬา
  วันที่ปลูก : 2020-02-04
  วันที่สำรวจ : 2020-02-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อโศกอินเดีย 90 13.0952 0.00
ประดู่ 30 19.8264 0.00
ราชพฤกษ์ 20 6.5492 0.00
พญาสัตบรรณ 12 10.2253 0.00
ปาล์มฟอกเทล 12 2.3481 0.00
มะม่วง 7 0.8056 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 5 10.2452 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 3.7103 0.00
มะขาม 2 1.1704 0.00
สะเดา 2 0.5185 0.00
โพธิ์ 1 7.3910 0.00
จามจุรี 1 3.0763 0.00
เสลา 1 0.4014 0.00
มะยม 1 0.0765 0.00
กรรณิการ์ 1 0.0476 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา (30,454 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
79.49
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th