ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดท่าพูด
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม
  ชื่อโครงการ : วัดท่าพูด
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2023-08-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ไร่ขิง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (2,901 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th