ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตาเงิน
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
  ชื่อโครงการ : ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตาเงิน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-08-11
  วันที่สำรวจ : 2023-07-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ 3 ตำบล ศรีละกอ อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีละกอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หว้า 4 0.0000 0.00
มะขามป้อม 2 0.0000 0.00
ไผ่ซาง 1 0.0000 0.00
ยูคาลิปตัส 1 0.0000 0.00
ยางนา 1 0.0060 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
142 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (228,045 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.01
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th