ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลคำบ่อ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคำบ่อ
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียว เทศบาลตำบลคำบ่อ
  วันที่ปลูก : 2023-08-17
  วันที่สำรวจ : 2023-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 11 ตำบล คำบ่อ อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล คำบ่อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลมแล้ง 1 0.2802 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา (10,396 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.28
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th