ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ลานกีฬาสวนสาธารณะตำบลสุเทพ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่
  ชื่อโครงการ : ลานกีฬาสวนสาธารณะตำบลสุเทพ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2018-11-20
  วันที่สำรวจ : 2020-02-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 13 ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สุเทพ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 41 0.1794 0.00
อินทนิล 26 0.0758 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา (11,186 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.26
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th