ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าทำเลสาธารณประโยชน์ บ้านอุดมทรัพย์
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
  ชื่อโครงการ : ป่าทำเลสาธารณประโยชน์ บ้านอุดมทรัพย์
  วันที่ปลูก : 2022-05-17
  วันที่สำรวจ : 2022-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ 3 ตำบล ศรีละกอ อำเภอ จักราช จังหวัด นครราชสีมา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีละกอ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
39 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (62,400 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th