ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 2 เทศบาลนครรังสิต
  หน่วยงาน : เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 2 เทศบาลนครรังสิต
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2020-02-14
  วันที่สำรวจ : 2020-02-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร รังสิต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 16 10.3214 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 12 19.0609 0.00
หมาก,หมากเหลือง 9 1.8983 0.00
พิกุล 5 0.3336 0.00
ไทร 5 1.8607 0.00
ปาล์มจีน 4 1.3185 0.00
เหลืองปรีดียาธร 4 0.8116 0.00
ปีบ 4 1.2752 0.00
กระดังงา 3 0.0335 0.00
มะพร้าว 3 1.2138 0.00
พญาสัตบรรณ 2 12.1013 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.1804 0.00
จำปี 2 0.1131 0.00
มะยม 1 0.0529 0.00
หูกระจง 1 0.1112 0.00
ตะขบ 1 0.4325 0.00
แสงจันทร์ 1 0.0024 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา (3,507 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
51.12
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th