ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะและทางทิศใด้
  หน่วยงาน : อบต.คาละแมะ
  ชื่อโครงการ : หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะและทางทิศใด้
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2022-05-12
  วันที่สำรวจ : 2022-09-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล คาละแมะ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล คาละแมะ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 53 0.0000 0.00
ฝรั่ง 19 0.0000 0.00
มะพร้าว 16 0.3955 0.00
มะฮอกกานี 9 0.0372 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
23 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา (37,470 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.43
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th