ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี
  หน่วยงาน : อบจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี
  วันที่ปลูก : 2022-07-22
  วันที่สำรวจ : 2023-09-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
52 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา (84,333 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th