ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาวัดสบกเขียว (สวนป่ารุกขชาติ)
  หน่วยงาน : อบต.ศรีนาวา
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาวัดสบกเขียว (สวนป่ารุกขชาติ)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2543-02-07
  วันที่สำรวจ : 2023-09-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล ศรีนาวา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนาวา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา (19,370 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th