ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนริมคลองระบายน้ำที่ 3 ฝั่งเหนือ นครรังสิต
  หน่วยงาน : เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
  ชื่อโครงการ : สวนริมคลองระบายน้ำที่ 3 ฝั่งเหนือ นครรังสิต
  วันที่ปลูก : 2020-02-17
  วันที่สำรวจ : 2020-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร รังสิต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา (8,587 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th