ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
  หน่วยงาน : อบต.บ้านนาจังหวัดตรัง
  ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2023-06-14
  วันที่สำรวจ : 2023-06-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ 12 ตำบล บ้านนา อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 20 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา (5,910 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th