ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี
  หน่วยงาน : อบต.บ้านกุ่มจังหวัดเพชรบุรี
  ชื่อโครงการ : ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี
  วันที่ปลูก : 2023-09-18
  วันที่สำรวจ : 2023-09-18
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกุ่ม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา (10,460 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th