ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ถนนหมากแข้ง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนหมากแข้ง
  วันที่ปลูก : 2020-02-19
  วันที่สำรวจ : 2020-02-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 41 8.5633 0.00
อินทนิลน้ำ 8 3.9415 0.00
ตาล,ตาลโตนด 6 14.2118 0.00
มะยม 5 0.5434 0.00
เสลา 4 1.4704 0.00
แคนา 2 0.3549 0.00
มะขาม 2 2.3048 0.00
วาสนา 2 0.0095 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.8205 0.00
โพธิ์ 2 4.8835 0.00
หนวดปลาหมึก 1 3.6596 0.00
ตะขบ 1 0.1486 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 0.2452 0.00
ไกร 1 1.0387 0.00
หูกวาง 1 1.3834 0.00
ทองอุไร 1 0.0679 0.00
ลีลาวดี 1 0.0019 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
11 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา (18,325 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
44.65
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th