ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนอดุลยเดช
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนอดุลยเดช
  วันที่ปลูก : 2020-02-21
  วันที่สำรวจ : 2020-02-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 39 16.8705 0.00
ประดู่บ้าน 6 6.3405 0.00
มะยม 5 0.8895 0.00
เสลา 4 2.0283 0.00
หูกวาง 4 3.5744 0.00
มะขาม 3 1.0402 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.1822 0.00
จำปี 1 0.0712 0.00
แสงจันทร์ 1 0.2636 0.00
มะม่วง 1 0.9117 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา (13,215 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
33.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th