ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนสี่ศรัทธา
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนสี่ศรัทธา
  วันที่ปลูก : 2020-02-24
  วันที่สำรวจ : 2020-02-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 3 1.0102 0.00
มะยม 1 0.0000 0.00
มะม่วง 1 0.1234 0.00
วาสนา 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา (4,233 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.13
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th