ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ปากเเรต eco town
  หน่วยงาน : อบต.ปากแรต
  ชื่อโครงการ : ปากเเรต eco town
  วันที่ปลูก : 2020-02-24
  วันที่สำรวจ : 2020-02-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ 11 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 13 0.0432 0.00
ปีบ 11 2.2591 0.00
เหลืองปรีดียาธร 10 0.1838 0.00
ลีลาวดี 3 0.0000 0.00
มะยม 1 0.0000 0.00
มะม่วง 1 0.4127 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา (1,156 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2.90
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th