ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวถนนยาตราสวัสดี
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสตูล สตูล
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียวถนนยาตราสวัสดี
  วันที่ปลูก : 2020-03-04
  วันที่สำรวจ : 2020-03-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง สตูล
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 91 42.1337 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 40 10.5365 0.00
มะม่วง 1 0.3274 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0202 0.00
ปีบ 1 0.0162 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา (26,574 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
53.03
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th