ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ป่าสาธารณะ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนาเหล่า หนองบัวลำภู
  ชื่อโครงการ : ป่าสาธารณะ
  วันที่ปลูก : 2020-03-19
  วันที่สำรวจ : 2020-03-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ 13 ตำบล นาเหล่า อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล นาเหล่า
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พลวง 12 12.4203 0.00
เต็ง 7 6.6002 0.00
ต้นรกฟ้า, ต้นเชือก 3 1.9819 0.00
กระซิก 3 1.6195 0.00
กระบก 1 0.6284 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
85 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา (137,296 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
23.25
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th