ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนโพนพิสัย
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
  ชื่อโครงการ : ถนนโพนพิสัย
  วันที่ปลูก : 2020-05-20
  วันที่สำรวจ : 2020-05-20
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุดรธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 31 9.3361 0.00
มะขามเทศ 15 40.7352 0.00
มะขาม 10 3.9171 0.00
ราชพฤกษ์ 4 1.4110 0.00
กระโดน 4 1.0064 0.00
ทองอุไร 1 0.0493 0.00
ไกร 1 0.1835 0.00
ปีบ 1 0.0087 0.00
ลำไย 1 0.5488 0.00
ลีลาวดี 1 0.3121 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 0 งาน 31 ตารางวา (14,523 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
57.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th