ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่ปลูก : 2020-05-21
  วันที่สำรวจ : 2020-05-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 25 26.8246 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 2 0.0622 0.00
กระโดน 2 0.2332 0.00
ตะขบ 2 0.2207 0.00
สะเดา 1 0.0335 0.00
มะม่วง 1 0.0159 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0188 0.00
มะขาม 1 0.1306 0.00
ไทรย้อย 1 7.1092 0.00
ไทรใบกลม 1 7.1092 0.00
หว้า 1 0.0289 0.00
พุทรา 1 0.0185 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 83 ตารางวา (332 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
41.81
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th